INFORMACJE O STOWARZYSZENIU

Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych powstato 29.04.2002r. i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. (Dz.U. z 2001r Nr 79 poz. 855) oraz Statutu, w którym zawarte są między innymi cele, sposób zarządzania oraz zdobywania środków na swą działalnośc. Jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem reprezentującym lokalnych właścicieli lasów prywatnych będących czlonkami Stowarzyszenia.

Władzami Stowarzyszenia są:  Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie Cztonków, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem. Zarząd składa się z 5 członków (w tym Prezesa – Jan Smyrak, Vice-Prezesa – Stefan Smyrak, Sekretarza – Maciej Mętel i Skarbnika – Dorota Piwko) powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.

Komisja Rewizyjna jest wladzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu. Składa się z trzech członków (w tym Przewodniczącego                                        i Sekretarza), powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.

Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych zrzesza obecnie 75 członków,         w tym 69 członków zwyczajnych regularnie płacących stałe składki członkowskie w wysokości 3ó,OOzł rocznie i 6 członków honorowych (starosta – Andrzej Suski, Marek Listwan, Urban Larson – Szwecja, Instytut Przyrody PAN – Tadeusz Zając, Śliwowski Jacek, Dariusz Racułt). Całkowity roczny budżet za rok 2002 wyniósł 4290,00zł.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • popieranie inicjatyw społecznych dotyczących lasów prywatnych,
  • krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego,
  • podejmowanie działań mających na celu zintegrowanie środowiska prywatnych właścicieli lasów,
  • szkolenie członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie kursów podnoszących ich kwalifikacje,
  • reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej, instytucji publicznych i prywatnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, które w swoich programach uwzg1ędniają problematykę ochrony środowiska, zagospodarowania lasów prywatnych oraz promowanie rozwoju regionalnego,
  • występowanie z inicjatywami wobec organów administracji państwowej w sprawach szeroko rozumianej działalności na rzecz lasów prywatnych, ocbrony środowiska oraz rozwoju regionalnego,
  • oddziaływanie na organy administracji państwowej celem kształtowania polityki gospodarczej i ekonomicznej na rzecz lasów niepaństwowych i promowanie rozwoju regionalnego,
  • podejmowanie inicjatyw lub współudzial w kształtowaniu aktów prawnych regulujących sytuację lasów prywatnych oraz innych spraw mających wplyw na Życie czlonków Stowarzyszenia,
  • podejmowanie dzialań mających na celu uregulowanie stosunków własnościowych w lasach prywatnych,

 

Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych funkcjonuje 12 lat i jego członkowie posiadają spore doświadczenie w angażowaniu społeczności lokalnej w realizację projektów łączących ochronę środowiska i poprawę bytu. Samo Stowarzyszenie powstało jako efekt realizacji projektu Phare Acces Programme: „Promowanie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju lasów w Polsce” a jego członkowie niejednokrotnie realizowali podobne zadania w ramach innych lokalnych Stowarzyszeń, jak np. Stowarzyszenie Inicjatyw Babiogórskich. Dotychczas ZSWLP kładło nacisk na szkolenie swoich Członków w dziedzinie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ekosystemów leśnych i zrównoważonego rozwoju lasów, aby uniknąć wielu zagrożeń jakie niesie dla środowiska nieodpowiednia gospodarka zasobami leśnymi. Szkolenia prowadzone byly zarówno w kraju jak i za granicą w ramach w/w projektu realizowanego wspólnie z Fundacją IUCN Poland, która we współpracy z BELTRA RESOURCES Ireland byla koordynatorem projektu. Członkowie Stowarzyszenia między innymi odbyli szkolenie w Szwecji, gdzie zapoznali się z prowadzonymi metodami gospodarki leśnej oraz sposobami wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej.

W ramach przygotowania projektu oraz jego realizacji Stowarzyszenie ciągle współpracuje i będzie współpracować ze specjalistami takich instytucji jak Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Nadleśnictwo Sucha i Babiogórski Park Narodowy, którzy zajmują się zawodowo zagadnieniami obejmującymi zakres projektu. Nadmienić należy, że szeregi Stowarzyszenia zasilają również osoby posiadające wykształcenie leśne, czynni zawodowo, którym problematyka zawarta w projekcie jest doskonale znana.

Dodaj komentarz