STATUT STOWARZYSZENIA

imagesSTATUT
ZAWOJSKIEGO STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI LASÓW PRYWATNYCH
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie o nazwie „Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych” zwane dalej
Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z
2001 r. Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu.
§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Zawoja .
§ 3
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§ 6
Stowarzyszenie używa godła i pieczęci:
1) Odznaką organizacyjną Stowarzyszenia jest emblemat z napisem: „Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli
Lasów Prywatnych”
2) Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów
Prywatnych” i prostokątnej z napisem w środku „Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych”,
Zawoja 1476, 34-222 Zawoja.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
1) popieranie inicjatyw społecznych dotyczących lasów prywatnych,
2) krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego,
3) podejmowanie działań mających na celu zintegrowanie środowiska prywatnych właścicieli lasów,
4) szkolenie członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie kursów podnoszących ich kwalifikacje,
5) reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej, instytucji publicznych i
prywatnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
6) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, które w swoich
programach uwzględniają problematykę ochrony środowiska, zagospodarowania lasów prywatnych oraz
promowanie rozwoju regionalnego,
7) występowanie z inicjatywami wobec organów administracji państwowej w sprawach szeroko rozumianej
działalności na rzecz lasów prywatnych, ochrony środowiska oraz rozwoju regionalnego,
8) oddziaływanie na organy administracji państwowej celem kształtowania polityki gospodarczej i
ekonomicznej na rzecz lasów niepaństwowych i promowanie rozwoju regionalnego,
9) podejmowanie inicjatyw lub współudział w kształtowaniu aktów prawnych regulujących sytuację lasów
prywatnych oraz innych spraw mających wpływ na życie członków Stowarzyszenia.
10) podejmowanie działań mających na celu uregulowanie stosunków własnościowych w lasach prywatnych. 2
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą,
2) działalność edukacyjną a szczególnie:
a) organizowanie kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji,
b) organizowanie konferencji, seminariów i narad,
3) promocję i pomoc dla prywatnych właścicieli lasów i innych członków lokalnej społeczności, szkół oraz
organizacji młodzieżowych,
4) lobbing w zakresie działalności promującej rozwój regionalny, ochronę środowiska, a w szczególności
ochronę lasów,
5) działania charytatywne,
6) współpraca z:
a) organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz środowisk
lokalnych,
b) organami administracji publicznej,
c) organizacjami gospodarczymi,
d) kościołami i związkami wyznaniowymi,
7) aktywne działanie w zakresie wspomagania gospodarki leśnej w sektorze gospodarstw prywatnych,
8) występowanie z inicjatywami wobec lokalnych władz administracyjnych w sprawach szeroko rozumianej
działalności na rzecz lasów prywatnych, ochrony środowiska oraz rozwoju regionalnego,
9) podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony lasów oraz środowiska przyrodniczego,
10) prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej,
11) występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia wobec organów administracji państwowej,
instytucji publicznych i prywatnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
§ 9
Stowarzyszenie, dla realizacji statutowych celów, może powoływać inne organizacje w granicach prawem
dozwolonych.
§ 10
Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Pełnienie funkcji we władzach
Stowarzyszenia nie jest płatne. Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.
ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków honorowych,
c) członków wspierających.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz
cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży
deklarację członkowską wraz z rekomendacją od dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz
Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
§ 13
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie
pisemnej deklaracji. 3
2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek
Zarządu.
§ 14
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:
a) przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b) dbać o jego dobre imię,
c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d) przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu,
e) regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Walne Zgromadzenie
Członków,
f) brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
b) może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
c) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
d) korzystania z infrastruktury i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia,
e) korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
3. Dowodem członkostwa zwyczajnego jest legitymacja podpisana przez prezesa Zarządu.
§ 15
1. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego.
2. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego
prawa wyborczego, a także zwolniony jest od obowiązku opłacania składek członkowskich.
2. Członek honorowy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia.
§ 17
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1) rezygnację pisemną złożoną Zarządowi,
2) wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały:
a) za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,
b) za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia,
c) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia (trzy kolejne nieobecności na
Walnym Zgromadzeniu Członków),
d) za nieuregulowanie składek członkowskich przez trzy okresy składkowe,
e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
3) śmierć członka,
4) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia, z tym, że członkostwo nie ustaje w
przypadku zmian organizacyjnych członka Stowarzyszenia nie powodujących jego likwidacji.
3. Od uchwały Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do
Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i
pouczeniem o możliwościach odwołania się.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna. 4
§ 19
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wyboru dokonuje Walne
Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym
terminie przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby
zgłoszonych kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych członków.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka wybieralnych władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, Walne Zgromadzenie Członków uzupełnia ich skład na okres do końca danej kadencji w drodze
wyborów uzupełniających. Ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 20
Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.
Walne Zgromadzenie Członków
§ 21
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
4. W Walnym Zebraniu Członków członkowie zwyczajni i honorowi uczestniczą osobiście. Członkowie
wspierający będący osobami fizycznymi uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Członków osobiście,
natomiast będący osobami prawnymi poprzez swoje organy lub przez pełnomocnika.
5. O miejscu i terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia co
najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Powiadomienia dokonuje się ustnie,
za pisemnym potwierdzeniem jego otrzymania lub listem poleconym. Proponowany porządek obrad może
być zmieniony przez Walne Zgromadzenie.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:
a) uchwalanie statutu i programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,
d) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) powoływanie w drodze podejmowanych uchwał innych organizacji,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku,
j) rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
k) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
l) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
m) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
§ 23
Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym przy obecności w pierwszym
terminie przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych członków, za wyjątkiem sytuacji określonych w § 30 i § 31.
§ 24
1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje według
uchwalonego regulaminu. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń co do terminu
Walnego Zgromadzenia. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia w przypadku złożenia
zastrzeżeń przez co najmniej połowę członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:
a) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
b) z inicjatywy Zarządu, 5
c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
3. W przypadkach określonych w ust. 2 należy podać cel zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od
poprzedniego Walnego Zgromadzenia, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 2, lit.
a i c Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
Zarząd
§ 25
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia
Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zgromadzeniem. Prawo Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia rozciąga się na wszystkie czynności
sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem działalności Stowarzyszenia, a w szczególności obejmuje
zawieranie umów, składanie i przyjmowanie oświadczeń woli.
2. Zarząd składa się z 5 członków (w tym Prezesa, jednego Vice-Prezesa, Sekretarza i Skarbnika),
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Do zakresu działań Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
d) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
e) ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,
f) przyjmowanie zapisów, darowizn, dotacji i subwencji,
g) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków,
h) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
i) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
j) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
k) wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zgromadzeniu
Członków,
l) reprezentowanie Stowarzyszenia,
m) opracowanie projektu regulaminu Zarządu,
n) rozstrzyganie sporów między członkami,
o) przedkładanie Zebraniu Ogólnemu Członków wniosków dotyczących kierunków działalności
Stowarzyszenia,
p) prowadzenie polityki rozwoju i działalności Stowarzyszenia,
r) zaciągania zobowiązań majątkowych w wysokości nie przekraczającej łącznej kwoty rocznych składek
członków Stowarzyszenia.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem
doradczym.
6. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego
nieobecności zastępuje go Vice-Prezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej trzech jego członków. Uchwały zapadają
zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością
Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków (w tym Przewodniczącego i Sekretarza), powoływanych i
odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być etatowymi pracownikami Stowarzyszenia.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są prowadzone przy obecności co najmniej 2 członków, w przypadku
równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Zarządu,
b) składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków w sprawie absolutorium dla Zarządu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
d) kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia,
e) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności. 6
ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia
§ 27
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów
z majątku Stowarzyszenia, dochodów z własnej działalności oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność
gospodarczą według ogólnych zasad określonych przepisami obowiązującego prawa. Dochód z działalności
gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
§ 28
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub Vice-Prezesa Zarządu i Skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób: Prezesa lub Vice-Prezesa
Zarządu i innego Członka Zarządu.
§ 29
1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i
wydatki.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.
ROZDZIAŁ VI
Zmiany statutu i rozwiązanie stowarzyszenia
§ 30
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 31
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 32
1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
2. Obowiązki likwidatora określa ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach.
3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia
Członków.

Dodaj komentarz